Анартс анвалГ

Извор: Нециклопедија
кинчеР | ППЧ
недеља ејин санаД ,
19. август 2018.

!ујидеполкицеН ан илшодорбоД


ејидеполкицен ендоболс онуптоп ањаравтс такејорп еј ајидеполкицеН.
аканалч олаМ ами онтунерт укизеј мокспрС ан ајидеполкицеН .

?ујидеполкицеН шејуђеру ад шежом ад шилсим ит И
омајавдзИ[уреди]